Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

 

Bu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metninin (Aydınlatma Metni) amacı, Abdurrahman Kerem Derinkök Şirketi (Firma) tarafından yönetilmekte olan https://www.emlakdanismaniniz.com/ adresinde yer alan internet sitesinin (İnternet Sitesi) kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve İnternet Sitesi kullanıcılarının Firma tarafından toplanan ve kullanıcıların kendilerinin İnternet Sitesindeki formlara girdikleri kişisel verilerin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve hakları konularında bilgilendirmektedir.

Firma, İnternet Sitesi üzerinden çeşitli gayrimenkul değerleme ve danışmanlık hizmetlerini pazarlayan bir gayrimenkul ekpertiz firmasıdır. İnternet sitesi üzerinde yer alan formlarda kullanıcılar kişisel verilerini girerek İnternet Sitesi üzerinden sunulan hizmetlerle ilgili teklif alabilmekte ve bu teklifi kabul etmeleri halinde ilgili hizmeti temin edebilmektedir. Bu formlarda girilen veriler, teklifin hazırlanması, kullanıcıyla iletişim kurulabilmesi ve hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesi için gerekli olması sebebiyle kullanıcılardan alınmaktadır.  İnternet sitesi üzerinden temin edilen tüm hizmetler, teklif/satış süreci ve hizmetin ifası için gerektiği durumlarda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) lisansına haiz bir gayrimenkul değerleme şirketi ile paylaşılabilmektedir.

A- Veri sorumlusu
Kullanıcı tarafından iletilen veya kullanıcının İnternet Sitesini ziyareti sırasında edinilmiş olunan kişisel veriler, yetkili firmaların Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince Veri Sorumlusu sıfatıyla, aşağıda açıklandığı çerçevede toplayacak ve işlenebilecektir.

B– Toplanan Kişisel Veriler
Firma, öncelikle kullanıcıların İnternet Sitesinde duyurulan bir hizmete ilişkin teklif talep etmeniz halinde kendilerinin bildirdiği kimlik ve iletişim bilgilerini toplamaktadır. Bunlar kullanıcının ad, soyadı, cep telefonu, e-posta adresi, fatura bilgileri, TC kimlik numarası ve hizmet talebiyle ilgili gayrimenkule ilişkin tapu fotokopisidir. Bu verilerin bir kısmı İnternet Sitesi üzerinden yayımlanan formu doldururken bir kısmı ise e-posta gibi çeşitli iletişim kanallarıyla Firma’ya iletilebilmektedir. Bunun dışında, kullanıcıların İnternet Sitesini ziyareti sırasında, Firma tarafından belirli yazılım ya da teknolojik araçlar vasıtasıyla kullanım alışkanlıklarına ilişkin kişisel verileri de toplanmaktadır. Örneğin, konum verileri ve sık kullanılanlar bu tür verilere girmektedir. Firma, çevrimiçi davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi gibi kullanım verilerini toplamaktadır.

C– Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşlenebileceği
Kullanıcıların kimlik ve iletişim bilgileri kategorisi altında yer alan kişisel veriler, gayrimenkul değerleme faaliyeti başta olmak üzere İnternet Sitesinde duyurulan hizmetlerin sunulabilmesi, bunlara ilişkin teklif metninin hazırlanıp kullanıcıya iletilebilmesi, satış ve satış sonrası sürecin yönetilebilmesi, hizmetin layıkıyla sunulabilmesi, müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca SPK, BDDK, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB) ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması amaçlarıyla da bu bilgiler saklanmaktadır. Diğer kişisel veriler ise İnternet Sitesi üzerinden duyurulan hizmetlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları, güvenliğin sağlanması, yurtiçi ve uluslararası mevzuata uyum; SPK, BDDK, TDUB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, kullanıcılara daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi, kullanıcı talebine uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürebilmesi amacıyla işlenmektedir.

D- Kişisel Verileri Toplama Yöntemi
Kullanıcılar, kimlik ve iletişim verilerini doğrudan kendileri Firma’ya iletmektedir. Bu veriler, kullanıcıların kendi insiyatifiyle verdikleri kişisel veriler olup talep ettikleri hizmete ilişkin teklif ve satış süreçleri için gerekmesi sebebiyle kendilerinden talep edilmektedir. Bunun dışında kullanıcıların İnternet Sitesinin kullanımı sırasında elde edilen veriler de bulunmaktadır. Yukarıda açıklandığı üzere, bunlar kullanıcı alışkanlıklarını ölçmek, davranışsal (kullanıcı odaklı) reklamcılık ve pazarlama yapmak, yeni ürün ve hizmet geliştirmek gibi amaçlarla toplanmaktadır.

E- Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
İnternet Sitesi üzerinden duyurulan hizmetler Firma tarafından ifa edilmekte, müşteriye sunulmaktadır. Bu sebeple Firma, toplanan kişisel verileri, talep edilen hizmete ilişkin teklif ve satış süreçlerini yönetebilmesi, hizmetin ifasını gerçekleştirebilmesi için yetkili diğer firmalara aktarabilmektedir. Bunun dışında toplanan kişisel veriler, Firma’nın hizmet tedarik ettiği iş ortaklarına, hizmeti ifa edecek olan gayrimenkul değerleme uzmanı veya diğer bir profesyonel kişiye, yazılım geliştirme faaliyetleriyle ilgili olarak yazılım şirketine, dijital pazarlama faaliyetleriyle ilgili olarak dijital pazarlama ve reklam şirketlerine, Firma’nın hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçilerine, SPK, TDUB, MASAK gibi otoritelere, bakanlıklara, yargı mercileri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, zaruri olması halinde bankalara, ve veri sahibinin açık rızasının bulunduğu diğer üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

F- Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebebi
Kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilmiş olan; kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmek için zorunlu olması sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olup işlemenin gerekli olması (teklif metninin hazırlanması, hizmetin sunulması), meşru menfaati için işlemenin zorunlu olması, tarafınızca alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması, veri sahibinin açık rızanızın bulunması hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

G- Veri Sahibinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m. 11 Çerçevesinde Hakları
Kişisel veri sahibi olarak, kullanıcılar haklarına ilişkin talepleri aşağıda düzenlenen yöntemlerle Firma’ya iletmeleri durumunda Firma bu talebi, talebin niteliğine göre, en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.  Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, Türkçe olarak; veri sorumlusu sıfatıyla Firma’nın Kazimiye Mahallesi, Dumlupınar Caddesi, Kılıçoğlu Danış Towers D Blok, Daire:14 Çorlu/Tekirdağ Türkiye adresine kimliğini tespit edici belgeler ile yazılı olarak iletebilir, noter kanalıyla, kerem@emlakdanismaniniz.com adresine elektronik posta olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz.  Firma’nın cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır. Başvurunuzda; adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın, talep konunuzun bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Soru, görüş ve talepleriniz için bizimle İletişime Geçebilirsiniz. Bu Aydınlatma Metnine ilişkin tüm soru, görüş ve açıklama taleplerinizi bize iletmek için kerem@emlakdanismaniniz.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.